Betingelser

Her findes de til enhver tid gældende generelle betingelser:

1. Generelle betingelser

Nærværende betingelser er generelle, og gælder for alle aktiviteter udført af SB Butiksservice ® - herefter kaldet SB. Betingelserne er gældende for SB's kunder, uanset om arbejdet udføres af SB eller af en underleverandør. De generelle betingelser er gældende for alle aftaler og kontrakter indgået med SB, med mindre der i kontrakten er aftalt afvigelser, herfra med henvisning til konkret punkt i de generelle betingelser.

 

2. Ydelsens omfang

SB tilrettelægger og gennemfører service- og salgsydelser. Disse ydelser specificeres i salgsaftalen.

 

3. Reklamationsret

Reklamationer, der giver anledning til tilbageholdelse af betaling, skal være SB skriftligt i hænde senest 4 dage efter endt udførelse af det arbejde, der omfattes af reklamationen. Kunden er forpligtet til løbende at gøre indsigelse under arbejdets udførelse, så SB har mulighed for at udbedre disse forhold.

 

4. Leveringstid 

SB kan ikke drages til ansvar for forsinkelser, der ikke skyldes SB's forhold. Væsentlig forsinkelse, som måtte skyldes uagtsomt forhold fra SB's side, berettiger kunden til at opsige aftalen, men ikke til at kræve erstatning. Specielt fremhæves, at SB ikke kan gøres ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab og mistet fortjeneste.

 

5. Forgæves besøg/mangler

Såfremt SB er tildelt en opgave, møder op, og finder materialet mangelfuldt eller den opståede fejl skyldes forhold, som ikke er dækket af aftalen, faktureres kunden for arbejdstid og rejseomkostninger efter gældende takster. Der faktureres den tid, opgaven er aftalt/estimeret til.

 

6. Betaling

Serviceydelser og salg sker i henhold til gældende prisliste og aftale. Prislisten kan til enhver tid rekvireres hos SB. Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved betaling herefter tillægger SB 1,5 % rente pr. påbegyndt måned. Ekspeditionsgebyr tillægges pr. rentetilskrivning og er DKR 100. SB er uden varsel berettiget til at ophæve kontrakten, såfremt kunden ikke betaler som aftalt. 

 

7. Misligholdelse

Såfremt en aftale opsiges uden varsel, er SB ikke forpligtet til at færdiggøre det arbejde, der måtte mangle at blive udført. Såfremt kunden bliver erklæret konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger eller på anden måde er ude af stand til at betale sin gæld, er SB berettiget til, uden varsel, at opsige kontrakten.

 

8. Prisregulering

Regulering af priser sker pr. 31. december hvert år, for kontrakter, som har kørt i 4 måneder, minimum i henhold til årets udvikling i nettoprisindekset.

 

9. Forsikring

SB's medarbejdere er dækket af lovpligtig arbejdsskadeforsikring hos SB ved udførelse af arbejdet, der er omfattet af kontrakten. Varerne og andre materialer er alene kundens ansvar og risiko.

 

10. Fortrolighed

Prisaftaler indgået i kontrakten er fortrolige og må ikke udleveres til tredjemand. Fortroligheden omfatter også andre væsentlige konkurrenceforhold, som såvel SB som SB's kunde kommer i besiddelse af i kontraktens løbetid og er også gældende efter kontraktophør.

 

11. Immaterielle rettigheder 

Enhver udførelse af serviceydelser og salg sker med respekt for produktindehavers immaterielle rettigheder. SB er uden ansvar af nogen art for kundens eller forhandlerens eventuelle handlinger i strid med sådanne rettigheder.

 

12. Overdragelse 

Med mindre andet er aftalt, er SB berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

 

13. Force majeure

SB anses ikke som ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, som ingen af parterne med rimelighed er herre over eller som i øvrigt ikke skyldes fejl eller forsømmelser fra partners side, herunder krig og mobilisering, strejker, lockout, svigtende leverancer, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, dødsfald hos nøglepersoner, import- og eksportforhold. Force majeure omfatter også situationer der rammer SB's underleverandører. I tilfælde af force majeure, suspenderes parternes rettigheder og pligter i en periode indtil i alt 90 dage, hvorefter hver part er berettiget til at annullere aftalen for den del af leverancen eller ydelsen, der er berørt af force majeure.

 

14. Værneting

Alle tvister om samarbejdsaftalen samt disse generelle betingelser skal afgøres efter dansk ret. Retten i Horsens skal som første instans være værneting for alle tvister om samarbejdsaftalen og disse generelle betingelser.